BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG THÔNG BÁO TẠM HOÃN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG