Bảng giá bệnh viện

BẢNG GIÁ CỦA BỆNH VIỆN

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh 2018 Khám chữa bệnh Download
2 Danh mục Giá dịch vụ Khám chữa bệnh Download
3 Bổ sung, sửa đổi danh mục Giá dịch vụ Khám chữa bệnh Download