Phòng dịch COVID-19: Ra mắt ứng dụng trợ giúp y tế cho người Việt Nam và người nước ngoài