ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỆNH VIỆN: 0967.711.919 

SỞ Y TẾ: 0967.721.919 

* Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở y tế khi đã điện vào đường dây nóng của bệnh viện nhưng không được giải quyết