TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

1. Lịch sử hình thành:

Năm 2014: Được thành lập theo QĐ số 226/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 tỉnh Bắc Giang. Theo đó, Trung tâm Pháp y là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định. Tháng 01/2019 Trung tâm Pháp y sáp nhập vào Bệnh viện đa khoa tỉnh theo QĐ số 698/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh. Trung tâm Pháp y là tổ chức (tương đương khoa, phòng) trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, chịu sự quản lý toàn diện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Trung tâm Pháp y được sử dụng con dấu riêng phục vụ cho công tác chuyên môn.

2. Cơ cấu tổ chức:

Gồm 7 cán bộ, trong đó:

- Thạc sỹ: 01; BS: 04; Y sỹ đa khoa: 01; Nhân viên văn thư lưu trữ:01.
- Giám định viên: 05.

Giám đốc: Th.s Trương Quang Ngọc  

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành ‘Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”, cụ thể:

3.1.Thực hiện công tác Giám định pháp y trên địa bàn tỉnh bao gồm:

  • Giám định và giám định lại tổn thương cơ thể do chấn thương và các nguyên nhân khác;
  • Giám định sự xâm phạm thân thể phục vụ tố tụng, giám định giới tính;
  • Giám định và giám định lại tử thi, giám định hài cốt; tham gia giám định các trường hợp chết do thiên tai, thảm hoạ ở trong và ngoài nước theo chỉ đạo của Bộ Y tế và cơ quan thẩm quyền;
  • Giám định và giám định lại trên hồ sơ;
  • Các trường hợp giám định khác theo yêu cầu của pháp luật và trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng;
  • Giám định pháp y theo yêu cầu quy định của pháp luật
  • Tham gia các hoạt động theo quy định của pháp luật gồm:

+ Tham gia hội đồng thi hành án tử hình;

+ Xác định chết não phục vụ cho việc hiến, cấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

3.2 Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật về chuyên ngành pháp y;

3.3 Tham gia công tác đào tạo, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực pháp y. Là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ương trên lĩnh vực giám định pháp y

3.4 Thực hiện dịch vụ y tế theo nhu cầu khi đủ điều kiện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo đúng quy định của pháp luật.

3.5 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thống kê, báo cáo Sở Y tế, Sở Tư pháp và Viện Pháp y quốc gia về hoạt động giám định pháp y, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực giám định pháp y trên địa bàn tỉnh.

3.6 Quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình y tế quốc gia và hợp tác quốc tế về lĩnh vực pháp y trên địa bàn tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

3.7 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tinh giao.