-------------------------------------------------

File thư mời + phụ lục báo giá:

THư MỜI BÁO GIÁ_signed_signed_signed_signed.pdf

PL báo giá tháng 11.2023_signed_signed.pdf