Download thư mời tại File dưới đây:

THU MOI BAO GIA THIẾT BỊ_signed_signed_signed_signed_signed_signed.pdf