Phó phụ trách: BSCKII Phạm Hồng Trường

Điều dưỡng trưởng khoa: Chu Mỹ Linh