Trưởng khoa: Bs.CKII Dương Quốc Thiện

Phó trưởng khoa: BS.CKI Nguyễn Văn Thu

Phó trưởng khoa: Bs.CKI Nguyễn Xuân Trường

Kỹ thuật viên trưởng khoa: Vũ Hoàng Dũng