Trưởng khoa: Bs.CKII Dương Quốc Thiện

Phó khoa: Nguyễn Đình Sơn

Kỹ thuật viên trưởng khoa: Vũ Hoàng Dũng