1. Căn cứ:

– Căn cứ Luật Kế toán 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Quy chế Bệnh viện số 1895/1995/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quy chế quản lý tài chính trong bệnh viện;

 1. Tổ chức:

– Tùy theo đối tượng kế toán để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân hay tổ, đội, nhóm.

III. Phân công công việc:

 1. Trưởng phòng : Ths Lại Thị Loan Thanh

Là người đứng đầu và chịu mọi trách nhiệm trước Ban giám đốc về mọi hoạt động của phòng TCKT.

+ Nhiệm vụ:

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công tác sau:

 • Lãnh đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ cho viên chức trong phòng.
 • Lập dự toán thu chi NSNN hàng năm.
 • Chịu trách nhiệm quản lý chung tất cả các đối tượng kế toán trong đơn vị.
 • Ký duyệt chi các chứng từ kế toán thu, chi, sổ chi tiết, sổ tổng hợp các báo cáo tài chính, các tài liệu liên quan đến công tác kế toán.
 • Việc chấp hành chế độ kế toán, thanh quyết toán tài chính, kiểm tra kế toán theo đúng chế độ nhà nước quy định.
 • Chủ trì các buổi giao ban của phòng.

+ Quyền hạn: Thực hiện các quyền hạn quy định trong Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

 1. Phó trưởng phòng: - Đồng chí Nguyễn Thị Nhung;
 2. Phó trưởng phòng: - Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo .

+ Nhiệm vụ:

Trực tiếp làm các công tác sau:

 • Kế toán các khoản thanh toán.
 • Kế toán các khoản kinh phí, quỹ.
 • Giao dịch tại Kho bạc, ngân hàng.
 • Theo dõi xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất.
 • Giúp việc cho phụ trách phòng, thực hiện các nhiệm vụ khác khi khi phụ trách phòng phân công.

+ Quyền hạn: Phó trưởng phòng được sử dụng quyền hạn khi được phụ trách phòng ủy quyền.

+ Trách nhiệm: Thực hiện theo đúng chế độ kế toán quy định.

 • Chịu trách nhiệm kiểm soát chứng từ kế toán đảm bảo hợp lệ trước khi làm thủ tục thanh toán. Nếu phát hiện chưa đủ thủ tục cần thông báo cho các bộ phận liên quan để hoàn thiện thủ tục.
 • Giám sát việc thu nộp tiền viện phí hàng ngày.
 • Mở sổ sách theo dõi các khoản công nợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài đơn vị.
 • Thường xuyên đôn đốc các khoản công nợ của đơn vị.
 • Thực hiện luân chuyển chứng từ kịp thời.
 1. Kế toán tổng hợp:

          + Nhiệm vụ:

– Cập nhật chứng từ và lập sổ sách, biểu mẫu và báo cáo tài chính theo chế độ quy định.

– Theo dõi nhà thuốc bệnh viện.

– Theo dõi kho máu, kho giấy tờ biểu mẫu.

– Tổng hợp lập báo cáo quyết toán dịch vụ CT-Scaner, thận nhân tạo.

– Tổng hợp kê khai nộp thuế TNDN, GTGT theo quy định của cơ quan thuế.

– Hàng tháng tổng hợp số thu toàn viện lập bảng chia thu nhập tăng thêm.

Trách nhiệm:

          – Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, nếu phát hiện sai sót cần báo cáo lãnh đạo phòng giải quyết.

– Kiểm tra đối chiếu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp, đối chiếu giữa các báo cáo.

– Kịp thời phản ảnh tình hình biến động các nguồn kinh phí, các quỹ của đơn vị với lãnh đạo phòng.

 1. Kế toán tài sản, công cụ, dụng cụ, vật tư hóa chất:

          + Nhiệm vụ:

– Theo dõi TSCĐ của toàn đơn vị.

– Theo dõi các kho vật tư, hóa chất.

– Theo dõi kho hành chính, công cụ, dụng cụ, các kho phế liệu thu hồi.

– Theo dõi tình hình sử dụng nhiên liệu đốt rác thải y tế, sử dụng xăng xe ô tô.

– Theo dõi tình hình sử dụng, nộp tiền điện, nước các bộ phận không được bao cấp tiền điện nước.

– Theo dõi tình hình thu hồi và bán phế liệu.

Trách nhiệm:

– Hàng ngày tham gia các buổi kiểm nhập hàng hóa, vật tư, hóa chất.

– Đối chiếu hàng hóa giao nhận với kết quả trúng thầu, hợp đồng đã ký kết và dự trù mua vật tư được duyệt trong tháng.

– Tham gia các cuộc bàn giao tài sản, công cụ dụng cụ.

– Mở các sổ sách theo dõi kịp thời tình hình biến động tài sản, CCDC, vật tư hóa chất.

– Kiểm tra đối chiếu vật tư, hóa chất nhập, xuất, tồn với các bộ phận liên quan. Kịp thời phát hiện ra các sai sót để báo cáo với lãnh đạo có biện pháp xử lý kịp thời.

– Cuối tháng, quý, năm tham gia các cuộc kiểm kê tài sản, CCDC, vật tư, hóa chất. Lập báo cáo theo quy định.

 1. Kế toán dược:

          + Nhiệm vụ:

– Theo dõi các kho thuốc, hóa chất, sinh phẩm của bệnh viện.

          + Trách nhiệm:

– Tham gia các buổi kiểm nhập thuốc.

– Đối chiếu mặt hàng giao nhận với kết quả trúng thầu, hợp đồng đã ký kết và dự trù nhập thuốc trong tháng.

– Kiểm tra hóa đơn cung cấp dược đảm bảo hợp lệ theo quy định.

– Phản ánh kịp thời tình hình nhập, xuất, tồn của các kho vào các sổ sách kế toán.

– Tham gia các cuộc kiểm kê hàng tháng, quý, năm.

– Định kỳ lập báo cáo kế toán theo quy định và các các báo khác khi có yêu cầu.

 1. Kế toán lương:

          + Nhiệm vụ:

– Lập bảng tính lương cho tất cả cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị.

– Lập bảng chia thu nhập tăng thêm, thưởng đột xuất cho cán bộ, viên chức, lao động sau khi có kết quả họp hội đồng TNTT.

– Lập các bảng tính các khoản phụ cấp(trực, độc hại, trách nhiệm, ưu đãi nghề, kiêm nhiệm, bồi dưỡng PTTT, bồi dưỡng chống độc hại…).

– Lập bảng thanh toán chế độ trợ cấp BHXH (ốm đau, TS, dưỡng sức,…).

– Đối chiếu các khoản nộp BHXH và chế độ trợ cấp BHXH cho các đối tượng phát sinh trong tháng, quý.

– Lập các báo cáo khác theo phân công của lãnh đạo.

+ Trách nhiệm:

– Căn cứ vào bảng chấm công, các báo cáo của các khoa, phòng, bộ phận liên quan, phải rà soát kỹ lưỡng các trường hợp nghỉ công tác làm cơ sở lập các bảng lương, phụ cấp. Nếu phát hiện sai sót cần thông báo lại cho lãnh đạo và các bộ phận liên quan để sửa chữa.

– Khẩn trương tính lương đảm bảo chi trả lương cho cán bộ viên chức từ ngày 05-07 hàng tháng.

– Kiểm tra chặt chẽ chứng từ chi bồi dưỡng PTTT.

 1. Thủ quỹ:

          + Biên chế: 01 người

          + Nhiệm vụ:

– Làm công tác thu, chi quỹ tiền mặt của bệnh viện.

 Theo dõi sử dụng biên lai thu phí, lệ phí, hóa đơn thu tiền học phí.

– Lập báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí theo quy định.

+ Trách nhiệm:

– Hàng ngày trực tiếp thu tiền viện phí và các khoản thu khác theo quy định. Khi thu tiền yêu cầu kế toán thanh toán lập phiếu thu trên cơ sở báo cáo thu tiền của các bộ phận.

– Chỉ được chi tiền khi có phiếu chi tiền đã ký duyệt chi của kế toán trưởng và lãnh đạo đơn vị.

– Đôn đốc các bàn nộp tiền theo quy định (nộp tiền theo ngày, nếu tiền thu của ngày thứ bảy, chủ nhật thì được nộp vào sáng thứ hai kế tiếp).

– Phản ánh kịp thời với lãnh đạo phòng khi thấy có dấu hiệu chiếm dụng tiền viện phí đã thu.

– Trực tiếp theo dõi việc sử dụng biên lai thu phí, lệ phí. Chỉ phát biên lai cho các bộ phận khi đã nộp lại số biên lai đã sử dụng và số tiền thu được tương ứng với số biên lai đó.

– Trực tiếp quản lý quyển hóa đơn GTGT sử dụng cho thu tiền học phí các lớp đào tạo liên tục do bệnh viện mở lớp. Khi thu được tiền học phí thì mới xuất hóa đơn trả cho học viên.

– Định kỳ lập báo cáo thu chi quỹ tiền mặt, kiểm kê quỹ, lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT, kê khai số thuế GTGT phải nộp.

 1. Tổ thanh toán BHYT ngoại trú (Cửa 40):

+ Biên chế: 01 tổ trưởng + 3 tổ viên

+ Nhiệm vụ:

 • Thanh toán chi phí bệnh nhân có thẻ BHYT đi khám bệnh theo đúng Luật BHYT.
 • Theo dõi chi phí BHYT phát sinh, đối chiếu với tổ Giám định BHYT và các bộ phận liên quan.
 • Định kỳ lập Báo cáo chi phí KCB BHYT đề nghị BHXH tỉnh phê duyệt.
 • Kịp thời lập các báo cáo kế toán liên quan.
 • Mở các loại sổ sách kế toán để theo dõi số thu, chi BHYT.
 • Ghi chép các loại sổ kế toán kịp thời, đầy đủ, hợp lệ (sổ quỹ tiền mặt…)
 • Nộp tiền hàng ngày theo quy định.
 • Tổng hợp dịch vụ CT-Scaner.
 • Theo dõi kho thuốc ngoại trú BHYT.

+ Quyền hạn:

 • Kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ đối với bệnh nhân có thẻ BHYT.
 • Phát giác, tố cáo, ngăn chặn những tập thể, cá nhân lợi dụng sơ hở để trục lợi cá nhân.
 1. Tổ thanh toán chi phí KCB BHYT các bệnh ngoại trú (cửa 41):

+ Biên chế: 01 tổ trưởng + 2 tổ viên

+ Nhiệm vụ:

 • Thanh toán chi phí bệnh nhân có thẻ BHYT đi khám bệnh theo đúng Luật BHYT.
 • Theo dõi chi phí BHYT phát sinh, đối chiếu với tổ Giám định BHYT và các bộ phận liên quan.
 • Kịp thời lập các báo cáo kế toán liên quan.
 • Mở các loại sổ sách kế toán để theo dõi số thu, chi BHYT.
 • Ghi chép các loại sổ kế toán kịp thời, đầy đủ, hợp lệ (sổ quỹ tiền mặt…)
 • Nộp tiền hàng ngày theo quy định.

+ Quyền hạn:

 • Kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ đối với bệnh nhân có thẻ BHYT.
 • Phát giác, tố cáo, ngăn chặn những tập thể, cá nhân lợi dụng sơ hở để trục lợi cá nhân.
 1. Tổ thanh toán 43:

+ Biên chế: 01 tổ trưởng + 4 tổ viên:

+ Nhiệm vụ:

 • Thanh toán chi phí KCB cho bệnh nhân ( bao gồm cả bệnh nhân có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT).
 • Theo dõi chi phí BHYT phát sinh, đối chiếu với tổ Giám định BHYT và các bộ phận liên quan.
 • Kịp thời lập các báo cáo kế toán liên quan.
 • Mở các loại sổ sách kế toán để theo dõi số thu, chi BHYT.
 • Ghi chép các loại sổ kế toán kịp thời, đầy đủ, hợp lệ (sổ quỹ tiền mặt…)
 • Nộp tiền hàng ngày theo quy định.

+ Quyền hạn:

 • Kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ đối với bệnh nhân.
 • Phát giác, tố cáo, ngăn chặn những tập thể, cá nhân lợi dụng sơ hở để trục lợi cá nhân.
 1. Tổ dịch vụ 6:

+ Biên chế: 01 tổ trưởng + 02 tổ viên.

+ Nhiệm vụ:

 • Thu tiền tạm ứng vào viện.
 • Thanh toán chi phí cho bệnh nhân vào khám bệnh, chữa bệnh tại khoa Cấp cứu và các phòng khám tại tầng 1 khoa Khám bệnh.
 • Thu tiền một số dịch vụ được chỉ định cho BN điều trị Nội trú nhưng không được quỹ BHYT thanh toán.
 • Nộp tiền hàng ngày theo quy định.
 • Mở các loại sổ sách kế toán và ghi chép đầy đủ để theo dõi số thu, chi.
 • Kịp thời lập các báo cáo kế toán liên quan.

+ Quyền hạn:

 • Kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ đối với bệnh nhân.
 • Phát giác, tố cáo, ngăn chặn những tập thể, cá nhân lợi dụng sơ hở để trục lợi cá nhân.
 1. Tổ trực thu, chi viện phí:

+ Số lượng: 02 người/ca trực.

+ Nhiệm vụ:

 • Thu tiền tạm ứng vào viện.
 • Thanh toán chi phí cho bệnh nhân vào khám bệnh, chữa bệnh .
 • Thu tiền một số dịch vụ được chỉ định cho BN điều trị Nội trú nhưng không được quỹ BHYT thanh toán.
 • Nộp tiền hàng ngày theo quy định.
 • Mở các loại sổ sách kế toán và ghi chép đầy đủ để theo dõi số thu, chi.
 • Kịp thời lập các báo cáo kế toán liên quan.

+ Quyền hạn:

 • Kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ đối với bệnh nhân.
 • Phát giác, tố cáo, ngăn chặn những tập thể, cá nhân lợi dụng sơ hở để trục lợi cá nhân.

+ Yêu cầu:

 • Đảm bảo đủ số người cho mỗi ca trực.
 • Đi trực đúng giờ.
 • Người đi trực được về sớm 30 phút để chuẩn bị cho đi trực.
 1. Tổ thanh toán viện phí:

+ Biên chế: 01 tổ trưởng + 6 tổ viên

+ Nhiệm vụ:

 • Thanh toán ra viện cho BN (bao gồm có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT).
 • Thanh toán chế độ cho bệnh nhân được hưởng chế độ theo Quỹ KCB cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 • Tổng hợp dịch vụ xã hội hóa (Xquang số hóa, tán sỏi, Pha cô, cộng hưởng từ).
 • Thường xuyên đối chiếu chi phí KCB với các khoa, phòng.
 • Phối hợp với các khoa điều trị thống kê danh sách bệnh nhân không đến thanh toán theo từng tháng.
 • Lập báo cáo bệnh nhân là phạm nhân của các trại cải tạo (Trại giam Ngọc Lý, trại giam Kế).
 • Định kỳ lập báo cáo viện phí, BHYT theo quy định.
 • Hàng ngày lập báo cáo thu chi, thanh toán tiền mặt theo đúng quy định.

+ Quyền hạn:

 • Kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ đối với bệnh nhân.
 • Phát giác, tố cáo, ngăn chặn những tập thể, cá nhân lợi dụng sơ hở để trục lợi cá nhân.
 1. Một số quy định trong công tác kế toán:
 2. Quy định về viết biên lai thu phí: Hiện tại Bệnh viện đang sử dụng một số loại biên lai thu phí, lệ phí như sau:
 • Biên lai tạm ứng tiền viện phí: Biên lai này được in trực tiếp trên phần mềm quản lý. Được lập 3 liên (01 lưu HSBA, 01 giao cho người nộp, 01 lưu tại thủ quỹ chính).
 • Biên lai thu phí, lệ phí: Bệnh viện đăng ký với Cục thuế tỉnh Bắc Giang để được đặt in. Gồm 2 liên (01 giao cho người nộp, 01 lưu tại quyển gốc).

Hai loại biên lai cần phải được lập với đầy đủ các thông tin yêu cầu. Người lập biên lai phải ký và ghi rõ họ tên.