PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 

1. Biên chế của Phòng 6 cán bộ.

2. Lãnh đạo phòng hiện tại:

*Trưởng phòng

ĐD.CKI: Nguyễn Thị Minh –  : 2016 đến nay

3. Lịch sử phát triển

Được thành lập  ngày 29 tháng 06 năm1993.Với chức năng nhiệm vụ là tổ chức chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra điều dưỡng chăm sóc người bệnh toàn diện, thực  hiện các quy trình kỹ thuật và cơ chế bệnh viện, đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng và hộ lý, hướng dẫn thực hành cho học viên, phối hợp kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn, tham gia nghiên cứu khoa học

 1. Lãnh đạo khoa các thời kỳ

* Trưởng phòng

–  Y tá trung học: Nguyễn Văn Huệ: 1993 – 1998

– CN Nguyễn Thị hải 1998 đến 2014

- CN Nguyễn Thị Xuân PTP phụ trách phòng từ 2014 đến 2016

 1. Nhiệm vụ chức năng

Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

 1. Tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện theo qui định
 2. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.
 3. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và trợ giúp chăm sóc thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn
 4. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.
 5. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc.
 6. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
 7. Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc trước khi tuyển dụng.
 8. Tham gia tổ kiểm tra bệnh án tránh các lỗi trong bệnh án của điều dưỡng các khoa trong toàn bệnh viện.
 9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
 10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viên.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.
 12. Thành tích

Kết quả hoạt động

 1. Xây dựng được 32 qui trình kỹ thuật thực hành cho điều dưỡng, 30 qui trình kỹ thuật cho đội ngũ điều dưỡng. Trợ giúp chăm sóc phù hợp với tiến bộ kỹ thuật của khu vực và thế giới.
 2. Tập huấn, triển khai trong toàn bệnh viện về công tác chăm sóc người bệnh toàn diện tới các khoa lâm sàng từ năm 2009 đến nay và đã sơ kết sau 5 năm hoạt động.
 3. Thực hiện ký cam kết 8 chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho tất cả điều dưỡng trong bệnh viện:
 4. Triển khai truyền thồng – Tư vấn giáo dục sức khỏe trực tiếp tới người bệnh và gia đình người bênh tại các cuộc họp hội đồng người bệnh cấp bệnh viện.
 5. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện tốt việc vệ sinh, phòng chống nhiễm khuẩn trong Bệnh viện. Hạn chế nhiễm khuẩn trong công tác điều trị.
 6. Huấn luyện và hướng dẫn công tác vận chuyển an toàn cho người bệnh
 7. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến, thực hiện tốt đề án 1816 của Bộ Y tế (ví dụ:Lạng Giang, Hiệp Hòa, Lục Ngạn)về công tác chăm sóc toàn diện.
 8. Thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, hướng dẫn cho sinh viên các trường đến thực tập, công tác đào tạo lại và đào tạo liên tục để không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ điều dưỡng, trợ giúp chăm sóc:

– Mở lớp đào tạo lại cho điều dưỡng mới vào công tác tại Bệnh viện hàng năm số lượng học viên tham gia khoảng 100 lượt người

– Lớp đào tạo liên tục và cập nhật những kiến thức mới cho đội ngũ ĐD, KTV, số lượng học viên mỗi năm khoảng 500 lượt người.

 • Khuyến khích động viên các điều dưỡng, kỹ thuật viên nghiên cứu khoa học :

* Số đề tài khoa học mỗi năm 03 đề tài

* Số lượng người tham gia NCKH trong bệnh viện > 20 người

9. Tập huấn “Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử thực hiện hàng năm.

* 100% Điều dưỡng, kỹ thuật viên và trợ giúp chăm sóc tham gia học tập giao tiếp, ứng xử.

 1. Xây dựng đề án “Phát triển điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015  – 2020”
 2. Hàng năm tổ chức thi điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi và thanh lịch tại bệnh viện.
 3. Đẩy mạnh hợp tác Quốc tế với nước  Nhật Bản trong công tác điều dưỡng.