Thông tin hành chính của phòng Chỉ đạo tuyến

  1. Địa chỉ: Tòa nhà G, tầng 13
  2. Số điện thoại: Không có điện thoại bàn
  3. Email: chidaotuyenbg@gmail.com
  4. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số viên chức, người lao động: 6

Cụ thể:

BsCKII. Nguyễn Minh Hồ - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến

BSNT. Phạm Thị Ngọc - PTP Chỉ đạo tuyến

BsCKII. Bùi Văn Thái - Cán bộ phòng Chỉ đạo tuyến

CN YTCC. Nguyễn Thị Thanh Hương - Cán bộ phòng Chỉ đạo tuyến

CN ĐD. Nguyễn Thu Quỳnh - Cán bộ phòng Chỉ đạo tuyến

CN ĐD. Đặng Thị Tâm - Cán bộ phòng Chỉ đạo tuyến.

  1. Lịch sử hình thành và phát triển:

Phòng Chỉ đạo tuyến được thành lập từ tháng 11/2011 tách ra từ phòng Kế hoạch tổng hợp.

Qua quá trình hoạt động và phát triển hiện nay, phòng Chỉ đạo tuyến đã có 06 cán bộ, trong đó: 03 bác sĩ, 03 đại học.

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

          Phòng Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến, công tác đào tạo liên tục, thực hành tại bệnh viện, luân phiên cán bộ và nghiên cứu khoa học.

          Tham mưu Giám đốc ban hành kế hoạch đào tạo liên tục, chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ và nghiên cứu khoa học theo chương trình Kế hoạch hàng năm. Tổ chức, triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ của phòng chỉ đạo tuyến theo quy định của Bệnh viện và các cấp có thẩm quyền.

  1. *Nhiệm vụ, quyền hạn:

1). Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Bệnh viện về công tác đào tạo liên tục, hướng dẫn, phối hợp với các khoa, phòng tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được duyệt.

a. Tổ chức, điều phối và quản lý công tác đào tạo liên tục của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

b. Cập nhật và xây dựng các khung chương trình đào tạo liên tục cho từng nội dung phù hợp với thời gian đào tạo theo đúng quy định.

c. Cập nhật, chuẩn hóa hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo liên tục theo quy định; quản lý và chuẩn hóa mạng lưới giảng viên.

d. Kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả công tác đào tạo của bệnh viện.

e. Tiếp nhận học sinh, sinh vi n thực tập tại Bệnh viện.

g. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên môn, sinh hoạt khoa học; tập huấn, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ chuy n môn cho vi n chức và người lao động của bệnh viện.

h. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh hoạt động đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của bệnh viện và của ngành.

2). Tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ theo quy định; đầu mối thực hiện công tác tuyến với tuyến trung ương và tuyến huyện

a. Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và quản lý công tác chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của bệnh viện.

b. Là đầu mối thực hiện đề án 1816 của Bộ Y tế.

c. Tổ chức đào tạo, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

d. Hướng dẫn và tạo điều kiện cho tuyến dưới nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, thông báo kịp thời các sai sót về chuyên môn kĩ thuật.

e. Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới.

f. Định kỳ hàng năm tổng kết với tuyến dưới để rút kinh nghiệm trong thực hiện, điều chỉnh hoạt động chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ phù hợp với nhu cầu.

3). Tổ chức thực hiện công tác Nghiên cứu khoa học theo quy định: Là thư ký của Hội đ ng bảo vệ đề tài khoa học của Bệnh viện.

a. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch hoạt động công tác nghiên cứu khoa học của bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b. Triển khai công tác nghi n cứu khoa học của Bệnh viện: Thẩm định đề cương, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả nghi n cứu khoa học, thực hiện việc lưu trữ kết quả nghi n cứu khoa học của Bệnh viện.

c. Tổ chức triển khai, theo dõi, giám sát thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ và kỹ thuật các cấp tại Bệnh viện; tổng hợp và báo cáo tiến độ các đề tài NCKH trình Ban Giám đốc.

d. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với nhu cầu phát triển của bệnh viện.

4). Tổ chức tiếp nhận, đào tạo học viên có nhu cầu thực hành khám, chữa bệnh tại bệnh viện

    Phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm tổ chức thực hiện đào tạo học viên có nhu cầu thực hành khám, chữa bệnh tại bệnh viện; xác nhận thời gian thực hành theo quy định.

5). Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của Phòng theo quy định.

6). Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

       7. Thành tích đạt được (trong vòng 10 năm trở lại):

       Năm 2021, Phòng Chỉ đạo tuyến đạt được thành tích xuất sắc được giấy khen của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.

       Năm 2023, Phòng Chỉ đạo tuyến đạt được thành tích xuất sắc được giấy khen của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.

       9. Hướng phát triển:

      Phòng Chỉ đạo tuyến tiếp tục duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban Giám đốc và cấp trên giao phó.

      Chủ động đổi mới, sáng tạo trong công việc và hoạt động của phòng để ngày càng trở nên chuyên nghiệp và phát triển hơn.

       Mở rộng quy mô nhân sự và cơ sở vật chất của phòng tiến tới xây dựng thành trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến có chất lượng của tỉnh Bắc Giang.