TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA

 

1. Lịch sử hình thành:

Trung tâm Giám định y khoa sát nhập vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/01/2019

2. Cơ cấu tổ chức: (Biên chế được giao theo Quyết định 16/2006/QĐ-BYT ban hành 17/05/2006 là 16 cán bộ; thực tế hiện tại có 7 cán bộ)

Gồm 7 thành viên, trong đó có 2 Phó giám đốc

  • GĐ: Hoàng Văn Lành
  • PGĐ: Luyện Thị Châm

 

3. Chức năng, nhiệm vụ

  • Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BYT ngày 15/07/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định y khoa, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cụ thể:
  • Trung tâm Giám định y khoa thuộc bệnh viện Đa khoa tỉnh là cơ quan thường trực về Giám định y khoa của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thực hiện các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng Giám định y khoa. Có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác Giám định y khoa của tỉnh; tổ chức, triển khai các hoạt động Giám định y khoa trên địa bàn tỉnh.
  • Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động Giám định y khoa của tỉnh trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ( thông qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh )
  • Là đầu mối thực hiện các hoạt động sau:

+ Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định thương tật, khám giám định tai nạn lao động, khám giám định bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

+ Khám phúc quyết khi có khiếu nại hoặc yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, các nhân sử dụng lao động, người lao động theo phân cấp;

+ Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học , áp dụng khoa học kỹ thuật về lĩnh vực giám định y khoa;

+ Tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định y khoa;

+ Thực hiện các chế độ thống kê, báo cacso theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở Y tế và giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh giao.