Trưởng khoa: Bs.CKII Vũ Ngọc Huyền

Phó trưởng khoa: Ths Hà Huy Hùng

Phó trưởng khoa: Ths Triệu Thị Xuân

Điều dưỡng trưởng khoa: Dương Thị Thủy