Trưởng khoa: Bs.CKII Vũ Ngọc Huyền

Điều dưỡng trưởng khoa: Dương Thị Thủy