Ngoại Lồng ngực - Chỉnh hỉnh - Bỏng

Trưởng khoa: Bs.CkII Nguyễn Văn Nam

Điều dưỡng trưởng: Trần Thị Hồng Thái