Ngoại Lồng ngực - Chỉnh hỉnh - Bỏng

Trưởng khoa: Bs.CkII Nguyễn Văn Nam

Phó trưởng khoa: Bác sĩ Hà Văn Thành

Điều dưỡng trưởng: Trần Thị Hồng Thái