Khoa Khám bệnh theo yêu cầu:

Trưởng khoa: ThS Hà Văn Thành

Điều dưỡng trưởng: ĐD.CKI Nguyễn Thị Lý