Khoa nhi

Ths.Bs Nguyễn Thị Ngọc Lan - Trưởng khoa

Phó khoa Bs Nguyễn Thị Tuyết

Điều dưỡng trưởng: Nguyễn Thị Luyến