Trưởng khoa: Bs.CKII Phạm Thị Liên Hạnh

Điều dưỡng trưởng: Cử nhân điều dưỡng Nguyễn Thị Huyền