CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. Thông tin chung:

Phòng Công nghệ thông tin thành lập này 04/07/2019 gồm 08 cán bộ, trong đó:

  • Chuyên viên Hoàng Đức Giản – Trưởng phòng
  • Nguyễn Thị Ngọc Hương – Phó TP
  • Nguyễn Hồng Xuyên – Phó TP
  • Luyện Thị Lĩnh – Kỹ sư CNTT
  • Hoàng Anh Dũng – CĐ CNTT
  • Hà Thành Chung – Kỹ sư CNTT
  • Trịnh Văn Chung – Kỹ sư CNTT