Download File Mời thầu theo link dưới đây:

THU MOI BAO GIA.pdf