Bản tin An toàn người bệnh số 01 năm 2023. 

 

C:\Users\Microsoft Windows\Downloads\BẢN TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH (7).png

C:\Users\MICROS~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.904\2.png

C:\Users\MICROS~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.752\3.png

C:\Users\Microsoft Windows\Downloads\BẢN TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH (8).png