Ngày 06/5/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 và Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang.

          Chi tiết Nghị quyết gồm 04 phụ lục. Trong đó:

- Phụ lục I: Giá dịch vụ khám bệnh.

- Phụ lục II: Giá dịch vụ ngày giường bệnh.

- Phụ lục III :Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm.

- Phụ lục IV: Giá dịch vụ kỹ thuật mới (dịch vụ hỗ trợ sinh sản).

Nghị quyết có hiệu lực kể từngày 01/6/2024. Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực: tiếp tục áp dụng mức giá quy định tại Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 và Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện niêm yết công khai danh mục và mức giá thu, thực hiện thu theo quy định tại Nghị quyết số 23/2024/NQHĐND ngày 06/5/2024 của HĐND tỉnh Bắc Giang kể từ ngày 01/6/2024. Kể từ ngày 01/6/2024, tại tỉnh Bắc Giang mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng tại tỉnh Bắc Giang đã bằng mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Nội dung Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND theo Link sau: https://bvdktinhbacgiang.vn/van-ban/van-ban-cua-ubnd-tinh/nghi-quyet-muc-gia-dich-vu-kham-chua-benh-khong-thuoc-pham-v.html

Nguồn: Phòng Tài chính kế toán